Saturday, February 09, 2008

بازداشت یک شهروند بریتانوی به اتهام فریبکاری

یک شهروند بریتانوی،رئیس شرکت تبلیغاتی" گروپ "،امروز به اتهام فریبکاری وعدم  پرداخت پول های مردم، بازداشت گردید .

ظاهرأ، رئیس شرکت تبلیغاتی گروپ که در ساحه وزیراکبرخان دست به فریب  کاری     می زد. کارمندان شرکت گروپ شاکی شده و ادعا کرده اند که انتونی رئیس شرکت صدو یازده هزاردالرامریکایی پول  معاشات آنان نپرداخته است.

انتونی رئیس شرکت گروپ   تعدادی از افغان ها را در بخش های مختلف استخدام نموده بود وطی سه ماه معاشات آنهارا   نیز نپرداخته بود ومی خواست از کشور  فرارنماید که به اثر شکایت کارمندان آن شرکت ،نامبرده     از شاهراه    کابل جلال آباد  دستگیر    گردید.

  انتونی     شرکت تبلیغاتی   "گروپ "را در یک خانه کرایی واقع وزیر اکبرخان بازنموده بود،که کرایه خانه ، پول   تیل فروشان وپرده دوزان شهر کابل را   نیز نپرداخته   بود.


Post a Comment