Tuesday, February 19, 2008

بحث کلمات "د" دار به شورای ملی رسید

بحث کلمات "د" دار به شورای ملی رسید

عبدالکریم خرم از سوی کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه استجواب به گردید. خرم را کمیسیون متهم به خدشه دار کردن وحدت ملی نمود. حاجی محمد محقق رییس کمیسیون فرهنگی و دینی ولسی جرگه گفت که در شرایط فعلی بی کاری ، نا امنی، گرسنگی، و سرما که جان صدها نفر را می گیرد، دامن زدن به چنین مسایل به صلاح کشور نبوده واولویت ها باید در نظر گرفته شود.

زمان زیاد نیاز است تا مجلس طرز برخورد خود را با مقامات دولتی سلیس کند. پارلمان امروز یک گروه متحاجم و پرخاشگر میباشد که فکر میکند هر کاری را میتوانند زیرا نماینده ملت اند.

در مورد قضیه خرم پارلمان و شخص محقق باید بداند که هر شخص نقش مشخص خود را دارد، مسوؤلیت وزیر فرهنگ سرما و گرسنگی نیست. همین عدم فهم مقامات دولتی از نقش شان بوده که وظایف همه پیچیده شده است.

تبدیل لوحه وزارت اطلاعات وفرهنگ از زبان دری به پشتو و انگلیسی، تبدیل نام نگارستان ملی به گالری ملی، یکجا نمودن خبرهای دری و پشتو تلویزیون ملی، تبدیل لوحه محلات به یک زبان، چگونگی اقدامات در باره اصلاح برنامه های رسانه های همگانی و مجازات خبرنگاران تلویزیون ملی در بلخ مواردی بود که باعث استجواب وزیر اطلاعات وفرهنگ شده بود.

پارلمان هم باید بداند که این تنها تصمیم وزیر نبوده است بلکه زبان و طرز استفاده از آن یک بحث ملی است. طرز استفاده از زبان بیانگر موقف سیاسی اجتماعی اشخاص میباشد. ثبوت نکته فوق برخورد های لفظی میان نماینده گان در جریان استجواب وزیراطلاعات وفرهنگ میباشد.

مسئله زبان فکر شده است کرزی و باند وی بندی را در قانون اساسی گنجانیده اند. خرم هم بر بند اخیر قانون اساسی تاکید کرده می گویند که در آنجا گفته شده تا مصطلحات ملی باید حفظ شود، و وی منحیث مامور حکومت به کسی اجازه نمی دهد که ولایت را استان و یا سوبه بگوید. که نکته خوب است اما در عین زمان خرم نگارستان را به گالری تبدیل میکند. که این خود حذف مصطلحات ملی است. ماموری که دانسته خلاف قانون اساسی عمل میکند باید مجازات شود.

Post a Comment