Monday, June 30, 2008

نامـــــه از آزاده خراسانی به حـــامــــــد خـــــان کرزی

 

حـــــامــــدا! رحمی بکن ما را جگـــرخـون کرده ای

پیــــروبرنا مــــرد وزن را زارو محــــزون کرده ای

 

                          قــــامت شمـشــــاد هـــر نخــل  جـــوان مملـــکــت              

ازمرارت هــــا ی د وران حـلـقـــــــه نون کرده ای

 

روزو شب اندیـشــــه هــا ازبهــرقـــــرص نان بود

بس که نرخ آرد و روغـن را توافــــــزون کرده ای

 

کارمنـــد وبذرگـــــرهم  کارگـــــرهم پیـشـــــــه ور

هــرجماعت رابه سهـــم خــــویش دلخـــون کرده ای

 

قــــــامت زشـت  فســـــــاد ورشـــــوه را درهرکجا

درنــــــگاه ژرف مــا زیبـــــــا ومــــوزون کرده ای

 

ازنظــــــا فــت نیست  در شهــــــــــرودیارمــا اثــر

مردمــان رامبــــتلا با سل وطـــــاعــــــون کرده ای

 

ســــاختی با مردمـــان چــا پلــــــوس و حیـــــله گـــر

بیـنـــوا ، بی آبرو، ملـــک  فـــــــریــــد ون کرده ای

 

 دیــده ایم  با "آی اس آی"1 داد وبســــــــتان شمــــــا

نوعـــــروس ممـلکــــت ازپرده بیــــــرون کرده ای

                                                                  

با دوام این چـنــین برنامـــــــه هـــای نا صـــــــواب

فتــنه هـــــا روشن به هروادی و هــامـــــون کرده ای

 

مردم خــــودرا فـــروخــتی هــیــــچ د ر بازار روز

تکیــه برغـــربی و امریــکای ملـعـــــــون کرده ای

                                                                             

هــــاله ای دوروبــرت ازســـوپراســکل2 هــــا بــود

بذرنفــرت کشت درمــا فــــوق ومــا د ون کرده ای

 

گشته ای همکاسه وهمــــرازفـــرعـــون زمــــــان

بس تغـا فـــــل هــا زموسی وزهـــــارون کرده ای

 

ازپول تریاک وچــــرس وهــــیروئین بی شمــــــار

خویشتن راصــــاحب یک گـنــــج قـــــارون کرده ای

 

امــن وآســـایش نمــانده بهــــر  کس دراین وطـــــن

سیل غــم جاری به دل ها مثـــل جیحـــــون کرده ای 

         

توزیع جنگ وجــــدل را با مهـــــــارت هرکجـــا

ازهــریوا تا  لوگـــــــــر وشهــــرارگـــون کرده ای

 

شیــشه امیـــــد ما با سنــــــگ نومیـــــدی شکــست

بس که نا فــــرمانی ازخــالـــق بی چــون کرده ای

 

 راست وچپ با ملحـــــــد وهم مـدعیـــان جهــــــــاد

با سفـیـــــــد و با سیـــاه وسـرخ ومعجــون کرده ای

 

خاک را برفـــرق مــلت کــرده ی ای حقــــــــه باز

 ســـــرنــوشت مــلک وملت را تو وارون کرده ای

 

  بــا چنــین آدم کشــــــــــــــان و با  رژیــــم نــا روا

کــوکب اقـبــــــال ملــت را   همــــــایون کرده ای

 

والیــــــان وآمـــــــــران و عامــــــلان کـارخـــــــود

  رشــــــوه و رتبه عطــا ، ازخویش مـــدیون کرده ای

                                                                                        

 

الامــــــان ازین فســــــــاد بی امــــان درممـلکــــت

 میهـــــن ازشرو فســـاد وفســق مشحـــون کرده ای

 

آه ســــرد مـــا به قلــــب سنــــگ تو کاری نکـــــرد

ای بسی ازآرزوهـــا را که  مــــدفــــــــون کرده ای

 

وعــده ها دادی به مردم هــرصبـــاح و شامــــگاه

  با  فریب ووعـــــده ها ما  را تو افســـون کرده ای

 

تاکــه ازتریـــاک باشـــــد گـــــرم بـــازاروطــــــن

ملت بیچـــــــاره را معتـــــــاد افـــیـــون کرده ای

                                                                                         

مشت اوباش و اراذل جمـــــع اند درحــــــــزب3 تو

صد جفــــــــا برمردمــان غیرپشـــــــتون کرده ای

 

ســـــــازو کارتو بود تبعـــــیض وتریاک وتــــرور

بین که آخرکشــــورم را غیرمامـــــــــون کرده ای

 

فــتـــنه ها خیزد زشـــرق و ازجــــــنوب 4 مملکت

خستــه قلب آسیـــــــا تاربع مسکــــــــون کرده ای

 

درشعــــارنظــم نوین رامی کنی نشخــــــــوارهم

درعمل اندرقبـــــــیله خویش مکنـــــــون کرده ای

 

گشته فقـــــــر وجهــــــــل ساری درمیان مردمان

تاکه دانشـــــــــــگاه ما را تو پوهنـــــتون5 کرده ای

 

درمیان مردمان تفــــــــریق و تبعیـــــض رانگــــر!

با لطــــایف الـحیـــــــــل ایجــاد بیلــــــتون6 کرده ای

 

جنـــــگل و قانون وی آوردی ازمغـــــــــرب زمین

کشورم را خالی هم ازنظــــم و قــــــانون کرده ای

 

جای کعبـــــــــه رونمودی سوی ترکســــتان همی

اقتــــــداء بر"موسی لینی" و "کلینــتون" کرده ای

 

باچنین خــــــدمت گــزاری بهر هر بیــــــگانه ای

 جورج بوش  و براون را ازخویش ممنون کرده ای

 

مازدیم سنـــــگ قـنـــــاعت را به سینــه هـــرزمان

لیک می بینم به قـــدرت خویش مرهـــون کرده ای

 

حــــیرت افــــــزاید چـــرا درواپســـین ایام خــــود

طــرح ازنا مرد می هـــا را تو بیـــــــرون کرده ای

 

تحت هـــربرنامـــــه ای ما را تو اغـــــوامی کنی

صورت ما را زسیلی سرخ وگلگــــــــون کرده ای

 

من  زتو شاکی  نیم تنهــــا  ای عــــالی جنــــــاب!

هــرکجــا مردان عاقـــل را تو  مظنـــون کرده ای

 

 صــبر ما آخـــرسر آمد،  لحظــــه  ها گردد قــریب  

بشـــنویم که رخت خویش ازارگ بیـــرون کرده ای

 

تا که لیــــــــلی وطــــــن باشــــــد به کام اجــــنبی8

"آزاده " ازعشق میهـــــن زارومجنـــــون کرده ای

 

azada.khorasani@yahoo.com

---------------------------------------------------------------------------------

پانوشت :

 

1. سازمان جاسوسی  همسایه ما پاکستان که مقدرات کشورما را به دست دارند.

2.  همان خیل مشاورین نفهم و کج اندیش که با تابعیت دوگانه و اندیشه مخلانه وارد ازطرف سازمان های جاسوسی بیگان وارد دستگاه اجرایی کشورشده اند. و کاری جز اتلاف وقت و سرمایه ندارند.

3.  حزب حاکم اوغان ملت که با اندیشه های فاشیستی ساخته شده است.

4 .  متاسفانه طبیعت مردمان این دوساحه با صلح و امنیت سازگاری ندارند. پیوسته به ماجراجویی می پردازند.

5.  واژه اوغانی به معنای دانشگاه.

6.  واژه اوغانی به معنای جدایی.

7.  نیروهای اشغالگر.

پول افغانی در داخل کشور

دولت افغانستان هرگونه معاملات تجارتی با پول های خارجی را ممنوع اعلام کرده است، اما با آن هم در کابل و برخی از ولایات کشور در معاملات تجارتی از اسعار خارجی استفاده می شود.

تاجران در معاملات بزرگ شان به جای استفاده از پول رایج کشور یعنی افغانی از دالر امریکایی و یا کلدار پاکستانی استفاده می کنند.

محمد اسماعیل یک دو کانداران مارکیت جمهوریت در شهر کابل می گوید آنان اموال را از خارج به دالر یا کلدار وارد می کنند و دوباره زمانی که در افغانستان به طور عمده آن را به فروش می رسانند، مجبور اند تا به کلدار و یا دالر بفروشند، زیرا اگر به افغانی معامله کنند ضرر می کنند.

وی می گوید به دلیل این که پول افغانی استقرار دوامدار ندارد، آنان مطمینانه با آن معامله نمی توانند، زیرا در صورت وارد شدن کدام تغییر در ارزش آن، ضرر می کنند.

در ولایات جنوبی تاجران در معاملات شان از کلدار پاکستانی استفاده می کنند.

حاجی بابرزی تجار در پکتیا نیز می گوید که به ارزش پول افغانی اعتماد ندارند، و به همین منظور خرید و فروش آنان بیشتر به کلدار و یا دالر صورت میگیرد.

وی گفت:" حتی حواله پولی نیز به کلدار و دالر میباشد، زیرا پول افغانی یک روز ارزش دارد یک روز دیگر ندارد و همیشه در نوسان می باشد."

دولت افغانستان چندی قبل اعلام نمود که استفاده از اسعار خارجی در کشور ممنوع بوده و با افراد که در معاملات شان پول های خارجی را تبادله می کنند، برخورد جدی شده و مجازات می شوند، اما مردم می گویند که این موضوع از سوی دولت به درستی پی گیری نمی شود.

آذرخش حافظی معاون هیات مدیره اتاق های تجارت و صنایع کشور می گوید که در افغانستان خلاف حکم بانک مرکزی با اسعار خارجی معامله صورت گرفته و در ولایات جنوبی کشور کلدار پاکستانی و در دیگر مناطق افغانستان پوند و دالر تبادله میشود.

به گفته وی تمام معاملات بزرگ به دالر صورت میگیرد و در بازار بیش از 30 فیصد پول افغانی چلند ندارد.

آقای حافظی می گوید که خریداری های بزرگ موسسات خارجی و آِیساف به پول های خارجی صورت میگیرد که این امر در چلند بیشتر اسعار خارجی اثر گذار است.

در همین حال عبدالرحمن منگل معاون والی پکتیا به این عقیده است که این مشکل نه تنها در ولایت پکتیا بلکه در تمام مناطق سرحدی وجود دارد و جلو گیری از آن از توان آنان خارج می باشد.

اما عباد الله تلوار عضو کمیسیون نظامی ننگرهار گفت:" ما در این راستا بسیار کنترول داریم اکثریت را با تکرار جرم به زندان انداختیم و بقیه را از 100 افغانی تا 200 هزار افغانی جریمه نقدی نموده ایم."

ایمل آشوب مسوول روابط عامه و سخنگوی بانک مرکزی می گوید که برای جلوگیری از تبادل اسعار خارجی در معاملات تجاری آنان دو راه را در نظر گرفته اند.

آقای آشوب می گوید که یک راه برای جلوگیری از استفاده اسعار خارجی جریمه نقدی بوده که از 10 افغانی تا 10000 افغانی میباشد و در سال گذشته 7 میلیون افغانی از جریمه نقدی عاید بدست آمده که اکنون نیز این روند در کابل و ولایات کشور جریان دارد.

وی می گوید که راه دیگر جلوگیری این عمل تبلیغات می باشد، که از طریق مساجد، رسانه ها و کمپاین در مکاتب انجام شود که این کار نیز به شدت جریان داشته و دافغانستان بانک پول بسیار هنگفت را در زمینه مصرف مینماید.

سخنگوی بانک مرکزی افزود که کوشش آنان در ولایات به خصوص ولایت های جنوبی جریان دارد و تاثیر گذاری آن نیز متفاوت می باشد، زیرا در ولایات جنوبی به اثر نا امنی این کار اندکی مشکل بوده و آنان کوشش میکنند که بیشتر روی ذهنیت مردم اثر گذاری نمایند.

به گفته وی دافغانستان بانک با استفاده از ابزار سیاست های پولی توانسته است ارزش مبادلوی افغانی را در مقابل اسعار خارجی نگهدارد.

در همین حال سیف الدین سیحون کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می گوید که کم استفاده شدن پول افغانی در معاملات و پایین بودن ارزش آن، نبود تولید در کشور می باشد و زمانی این پول ارزش پیدا میکند که صادرات کشور بالا رفته، تولیدات داخلی تقویه شود تا هیچ تاجر مجبور به وارد کردن اجناس از پاکستان و دیگر کشور ها نباشد.

به گفته وی، بانک مرکزی باید قوانین را وضع نماید تا در مناطق سرحدی از این کار بیشتر جلوگیری شود.

این در حالیست که گفته می شود بر علاوه استفاده اسعار خارجی توسط تاجران، در برخی مناطق مرزی جنوبی کشور در بیشتر معاملات کلدار پاکستانی و در برخی از مناطق مرزی غربی کشور، تومان ایرانی نیز کار برد دارد.