Sunday, October 30, 2016

عاشق و آتش


عـــاشق آن  باشد  که  چون  آتش بود  ــ   گـــرم رو و سوزنـــده و سرکش  بــود
عــاقبت  انـدیش  نبـــود  یــک  زمــان  ــ   درکشد خوش خوش بر آتش صد جهان

 کس دریـــن  وادی  بجـــز آتش  مــباد  ــ   وان که آتش نیست عیشش خوش مباد

No comments: